تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
خلاصه درس و پاسخ نامه تشریحی سوالات کنکور سراسری ديناميک سازه(سال 91 و 92 و 93 و 94) ویژه دکتری عمران


این مجموعه شامل خلاصه درس و سوالات و پاسخ تشریحی درس ديناميک سازه ویژه کنکور دکتری می باشد که دارای ویژگی هاي زیر هست:1- خلاصه درس کاملا منظم و دسته بندی شده2- خلاصه درس با بیان ساده3- خلاصه درس به دور از فرمول هاي اضافی و تکراری4- پاسخ تشریحی با ساده ترین راه حل ممکن5- پاسخ تشریحی کنکور هاي سراسری 91 و 92 و 93 و 946- یادگیری این مجموعه کمتر از 4 روز7- پوشش بالای 95 درصد نیاز شما در سر جلسه کنکورديناميک سازه دکتری عمران ديناميک سازه دکتری عمران ديناميک سازه دکتری عمران ديناميک سازه دکتری عمران ديناميک سازه دکتری عمران ديناميک سازه دکتری عمران ديناميک سازه دکتری عمران ديناميک سازه دکتری عمران ديناميک سازه دکتری عمران ديناميک سازه دکتری عمران ديناميک سازه دکتری عمران دین

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل فارسی ديناميک - مریام


حل المسائل کامل فارسی ديناميک مریامحل مسائل ديناميک که مربوط به رشته ی مهندسی مکانیک باشد دو حل المسائل مطرح هستند که یکی از معتبرترین آنها حل المسائل ديناميک مریام استمحصول ارایه شده حل المسائل کامل وفارسی  حل مسائل ديناميک مریام برای رشته ی مهندسی مکانیک است که حل وتوضیح وشرح حل کلیه ی مسائل به زبان فارسی است وشامل سرفصل هايآشنایی با ديناميک - سینماتیک ذره - سینیتیک ذره.     - - وديناميک ذره ها است که شامل حل وتشریح کامل تمامی مسائل درس ديناميک رشته ی مهندسی مکانیک است این محصول حل المسائل کامل وفارسی ديناميک مریام برای رشته ی مهندسی مکانیک است که البته دانشجویان رشته هاي دیگر ازجمله فیزیک نیزمی توانند از این حل المسائل وشرح وحل کامل وفارسی مسائل بهره مند شونداین محصول حل المسائل کامل ديناميک مریام به زبان فارسی اس

ادامه مطلب  
حل مسائل حل المسائل کامل ديناميک ذرات ماریون


حل  المسائل کاملديناميک    ذراتMarionديناميک وحل مسائل مربوط به ديناميک جذابیت خاصی دارد چراکه قوه ی ابتکاردرکشف روش هاي نو وجدید حل مسائل را تحریک می کند می توان دررابطه ی اصلی یک مسئله روابط هم ارز را جایگزین نمود وازطریق تفسیرمعادله یا رابطه ی بدست آمده بسیاری از خصوصیات وکمیت هارا پیش بینی نمود روشن تراینکه با حل ابتکاری یک مسئله جواب درست چند سؤال تستی را به روشنی وبا اطمینان بدست آورد کاری که تعدادی از دانشجویان سر جلسه ی آزمون انجام می دهند وپاسخ درست گزینه هاي سؤالات تستی را بدست می آورنداما درمورد این محصول که حل المسائل کامل ديناميک ذرات هلد ماریون است این حل المسائل شامل حل کامل مسائل چهارده فصل از ديناميک ذرات است حل مسائل دراین حل المسائل زبان انگلیسی است اما فقط حل مسائل است وشرحی داده نشده

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل تمامی مسائل ديناميک - انیل چوپرا


حل المسائل کامل  حل تمامی مسائل ديناميکآنیل   چوپراحل مسائل ديناميک بسته به رشته هاي مختلف به حل المسائل متعددی تفکیک شده است اگرچه نظر شخصی برآن است که حل المسائل یک مورد نامطلوب برای تسلط بر مفاهیم والبته یادگیری واقعی مطالب علمی است وتنها دانستن روش حل مسئله ها آنهم با مطالعه ی دقیق متن درس کتاب وآشنایی با یک مفهوم ومطالعه وتفکردرحل نمونه مثالهاي مسائل حل شده باید برای یک دانش آموز ودانشجو کفایت کند به عبارتی نباید نحوه ی درس خواندن به گونه ای باشد که برای حل مسائل نیاز به حل اصل مسئله ها با همان صورت مسئله وهمان اعداد باشد بلکه باید مبتنی بر آموخته ها باشد حل مسئله ها یعنی خودرا محک زدن به هرحال مسائل ديناميک درهمه ی رشته ها یک راه حل دارند واینکه مثلأ حل المسائل ديناميک فلان حل المسائل ديناميک فلان پر

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل وفارسی استاتیک - مریام


حل المسائل فارسی وکاملاستاتیک - مریاماستاتیک یا علوم مربوط به حالت هاي ایستایی که منظورازحالت ایستایی سکون مطلق گاهی نیست بلکه حرکت با سرعت یکنواخت که غیر شتابداراست نیزمی تواند یک حالت ایستا باشد منظورازایستایی دخالت نداشتن نیروهايی ازبیرون است درحالیکه درهمین مسائل  استاتیک که حالت ایستا هستند نیروهاي اصطکاک ونیروهاي مجازی دیگری درهنگام چرخش اگرچه با سرعت ثابت باشد بدلیل تغییرجهت سرعت شتاب ایجادمی شود وهمه ی شتابها پدید آورنده ی نیرو هستند طبق معادله ی قانون دوم نیوتن f=ma ونیز بررسی حالت تعادل نیزمعلوم می کند اگرچه جسم ایستا است اما بازهم نیروهايی مؤثرند که البته این نیروها خارجی نیستند وهمین نکته ی مهم درحالتهاي ایستا است یعنی نیرووارد برحالت ایستا نباید خارجی باشد اما بدون تردید نیروهاي داخلی نقش دارندوظهورمی یابند نکته

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل ديناميک هايبلرويرايش۱۴ سال ۲۰۱۶


حل المسائل کامل ديناميکهايبلر(هايبر)ويرايش ۱۴ سال ۲۰۱۶معمولأ برخلاف انتظاراتی که داریم وبرای موضوعی دنبال راهنما وحل المسائل یا حداقل راهنمای روش حل هستیم کتابی که همه ی آنچه درجستجوی آنها هستیم درنزدیکی یا کنارماست این خلاصه ی روایت جستجو برای یافتن یک راهنما وحل المسائل بدون پیچیدگی وتو ضیحات فارسی یا انگلیسی است کتاب واقعأ سودمندومفید حل مسائل موسوم به حل المسائل هايبلر یا هايبرويرايش ۱۴ سال ۲۰۱۶چنین حالتی دارد این کتاب دربرگیرنده ی حل تمامی مسائل پایان فصل کتاب مکانیک تحلیلی ۱ کتاب مکانیک تحلیلی ۲ حل بسیاری ازمسائل فیزیک هالیدی که مرتبط با ديناميک است می باشد حل المسائلی که اگرچه انگلیسی است اما حل مسائل آنچنان ساده وبا عبارات ریاضی مناسب  انجام شده که متحیرکننده است بطوریکه درحل هرمسئله درس هم می دهد بدون

ادامه مطلب  
حل المسائل و کتاب استاتیک مريام، ويرايش هشتم (ورژن SI)- فصل 1و 2


حل المسائل و کتاب استاتیک مريام، ويرايش هشتم (ورژن SI) - فصل 1و 2- چاپ انتشارات ویلی- سال 2016Solution manual for engineering mechanics, Statics-chapter 1,2, 8th Edition, (SI version), Meriam, Kraige, Bolton-2016عنوان فصل 1: معرفیعنوان فصل 2: سیستم هاي نیرواین مجموعه شامل فصل هاي 1 و2 کتاب استاتیک مریام ويرايش 8 با صفحات رنگی، 122 صفحه و حل تمرین هاي فصل هاي 1 و 2 شامل پاسخ تشریحی  12 مسئله از فصل 1 و پاسخ تشریحی 192 مسئله از فصل 2 در فایل هاي جداگانه می باشد. این کتاب آخرین و جدیدترین ويرايش کتاب استاتیک مریام است که در دانشگاه ها تدریس می شود. برای چک کردن تصویر پاسخ  تمرین 2.10 قرار داده شده است. پاسخ تشریحی سایر فصول این کتاب نیز در این فروشگاه با همین قیمت موجود است. برای دسترسی راحت ت

ادامه مطلب  
حل المسائل و کتاب استاتیک مريام، ويرايش هشتم (ورژن SI)- فصل 7 و پیوست ها


حل المسائل و کتاب استاتیک مريام، ويرايش هشتم (ورژن SI) - فصل 7 و پیوست ها- چاپ انتشارات ویلی- سال 2016Solution manual for engineering mechanics, Statics-Chapter 7 & Appendix A,B,C,D , 8th Edition, (SI version), Meriam, Kraige, Bolton-2016عنوان فصل 7: کار مجازیعنوان پیوست ها: ممان اینرسی سطح، ممان اینرسی جرم، روابط ریاضی و جداول مورد نیازاین مجموعه شامل فصل 7 و پیوست ها کتاب استاتیک مریام ويرايش 8 با صفحات رنگی، 127 صفحه و حل تمرین هاي فصل 7 و پیوست ها شامل پاسخ تشریحی 80 مسئله از فصل 7 و پاسخ تشریحی 96 مسئله از پیوست A در فایل جداگانه می باشد. این کتاب آخرین و جدیدترین ويرايش کتاب استاتیک مریام است که در دانشگاه ها تدریس می شود.برای چک کردن تصویر پاسخ  تمرین 7.10 قرار

ادامه مطلب  
حل المسائل و کتاب استاتیک مريام، ويرايش هشتم (ورژن SI)- فصل 6


حل المسائل و کتاب استاتیک مريام، ويرايش هشتم (ورژن SI) - فصل 6- چاپ انتشارات ویلی- سال 2016Solution manual for engineering mechanics, Statics-Chapter 6, 8th Edition, (SI version), Meriam, Kraige, Bolton-2016عنوان فصل 6: اصطکاکاین مجموعه شامل فصل 6 کتاب استاتیک مریام ويرايش 8 با صفحات رنگی، 57 صفحه و حل تمرین هاي فصل 6 شامل پاسخ تشریحی 150مسئله از فصل 6 در فایل جداگانه می باشد. این کتاب آخرین و جدیدترین ويرايش کتاب استاتیک مریام است که در دانشگاه ها تدریس می شود.برای چک کردن تصویر پاسخ  تمرین 6.10 قرار داده شده است. پاسخ تشریحی سایر فصول این کتاب نیز در این فروشگاه با همین قیمت موجود است. برای دسترسی راحت تر به فایل ها، فایل هاي پی دی اف با کیفیت خوب و حجم نسبتا کم قرار داده شده

ادامه مطلب  
حل المسائل و کتاب استاتیک مريام، ويرايش هشتم (ورژن SI)- فصل 5


حل المسائل و کتاب استاتیک مريام، ويرايش هشتم (ورژن SI) - فصل 5- چاپ انتشارات ویلی- سال 2016Solution manual for engineering mechanics, Statics-Chapter 5, 8th Edition, (SI version), Meriam, Kraige, Bolton-2016عنوان فصل 5: نیروهاي گستردهاين مجموعه شامل فصل 5 کتاب استاتیک مریام ويرايش 8 با صفحات رنگی، 102صفحه و حل تمرین هاي فصل 3 شامل پاسخ تشریحی 246مسئله از فصل 5 در فایل جداگانه می باشد. این کتاب آخرین و جدیدترین ويرايش کتاب استاتیک مریام است که در دانشگاه ها تدریس می شود.برای چک کردن تصویر پاسخ  تمرین 5.10 قرار داده شده است. پاسخ تشریحی سایر فصول این کتاب نیز در این فروشگاه با همین قیمت موجود است. برای دسترسی راحت تر به فایل ها، فایل هاي پی دی اف با کیفیت خوب و حجم نسبتا کم قرار د

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi